Struktura Organizacyjna
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie
DYREKTOR
Rada Społeczna
Kancelaria
Pełnomocnik ds. ochrony
informacji niejawnych
Administrator
Bezpieczeństwa Informacji
Informatycy
Administrator Systemów
Informatycznych
Kancelaria Prawna
Inspektor ds. BHP, ochrony
p.poż., spraw obronnych,
obrony cywilnej
Zastępca Dyrektora
ds. Opieki Zdrowotnej
Naczelna Pielęgniarka
Pełnomocnik Dyrektora ds.
Programu Akredytacji Szpitala
Pełnomocnik Dyrektora ds.
Systemu Zarządzania Jakością
Infrastruktura Techniczna i
Gospodarcza
Pełnomocnik
ds. praw pacjenta
Zamówienia Publiczne
Lecznictwo Szpitalne
Finanse i rachunkowość
Lecznictowo
ambulatoryjne
Epidemiologia
Kadry
Komórki
zabiegowo - lecznicze
Higiena Szpitalna
Płace
Dział Rehabilitacji
Pielęgniarki i Położne
Analityka i Controlling
Dział Radiodiagnostyki i
Ultrasonografii
Kuchnia
Aparatura Medyczna
Organizacjia i Rozwój
Dział Diagnostyki
Laboratoryjnej
Pracownie diagnostyczne
Apteka Szpitalna
Koordynator
Transplantacyjny
Inspektor Ochrony
Radiologicznej