Jesteś tutaj

Akredytacja Szpitala

AKREDYTACJA CENTRUM MONITOROWANIA JAKOŚCI W OCHRONIE ZDROWIA DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJW KRASNYMSTAWIE.

W dniach 23.04-24.04.2014r. w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Krasnystawie przeprowadzone zostało postepowanie akredytacyjne przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia z Krakowa.

Celem postępowania akredytacyjnego było dokonanie oceny działalności szpital w oparciu o standardy akredytacyjne określone w obwieszczeniu  Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania szpitali. Po dokonaniu przeglądu pod względem spełniania standardów akredytacyjnych zespół wizytujący ocenił na 90% poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych w SPZOZ.

W wyniku rekomendacji Rady Akredytacyjnej Minister Zdrowia w dniu 25.08.2014r. udzielił  SPZOZ-wi akredytacji na okres 3 lat. Potwierdzeniem udzielania akredytacji jest certyfikat akredytacyjny Nr 2014/32.

 

Certyfikat Akredytacyjny jest dowodem, że jednostka pomyślnie przeszła proces oceny i cechuje się wysokim poziomem zarządzania i organizacji opieki zdrowotnej oraz dobrą jakością udzielanych świadczeń leczniczych. 

 

 

 

 

     Zakłady opieki zdrowotnej w dobie przemian ustrojowych jakie zaszły w Polsce, stoją wobec konieczności dostosowania się do nowoczesnych reguł gospodarki rynkowej.

   Osiągnięcia medycyny i w konsekwencji wzrost oczekiwań pacjentów, nowy system finansowania usług medycznych z ograniczonej puli posiadanych środków finansowych, wymuszają dokonywanie zmian                   w organizacji i zarządzaniu celem dostosowania do zmieniającej się sytuacji.

  Jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych powinna być najmocniejszą stroną każdego szpitala. Dlatego też, Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie rozpoczęła starania             o zakwalifikowanie naszej jednostki do projektu „Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Z 226 szpitali, które złożyły kwestionariusze rekrutujące do projektu tylko180 zostało zakwalifikowanych w tym Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie.

  W dniach od 16 do 18 marca 2011r. przeprowadzona została wizyta akredytacyjna, w trakcie której dokonano oceny szpitala w Krasnymstawie pod względem spełnienia określonych standardów akredytacyjnych. Sprawdzono miejsca pobytu pacjenta-oddziały szpitalne oraz inne obszary, w których pacjent otrzymuje świadczenia np. laboratorium, pracownie diagnostyczne, Blok Operacyjny a także zaplecze techniczne.             W trakcie wizyty przeprowadzane były wywiady z pacjentami, przedstawicielami personelu medycznego oraz dokonano przeglądu dokumentacji szpitala i dokumentacji medycznej.

  W wyniku pozytywnej oceny przebiegu wizyty akredytacyjnej Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie otrzymał prestiżowy status Szpitala Akredytowanego przez Ministra Zdrowia na wniosek Rady Akredytacyjnej Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie. To ogromny sukces dla naszej Jednostki.

  Proces Akredytacji jest znaną i sprawdzoną metodą zapewnienia jakości. Innymi słowy to zewnętrzny proces oceny, który dotyczy instytucji opieki zdrowotnej, dobrowolnie poddających się ocenie opartej na określeniu stopnia zgodności z wcześniej znanymi standardami akredytacyjnymi, przeprowadzany przez bezstronną           i niezależną w decyzjach profesjonalną placówkę akredytacyjną.

  Głównym celem, do którego dążą wszyscy pracownicy szpitala w Krasnymstawie jest zadowolenie pacjentów wynikające z poziomu świadczonych usług oraz stworzenie właściwej atmosfery w czasie pobytu pacjenta         w szpitalu.

  Korzyści z akredytacji nie ograniczają się tylko do pacjenta. Akredytacja niesie ze sobą usprawnienie funkcjonowania szpitala, rozwijanie inicjatyw wewnątrzszpitalnych, aktywizację działania zespołowego, zwiększenie zaufania społecznego, identyfikację szpitali najlepszych i korzystanie z ich wiedzy i doświadczeń. Dzięki zaangażowaniu całego personelu udaje się to realizować o czym świadczą certyfikaty.

  Akredytacja pokazała nam też jakie są nasze słabe punkty, co musimy jeszcze udoskonalić.

  Status Szpitala Akredytowanego sugeruje pacjentowi, że placówka znacznie poprawiła jakość wykonywanych świadczeń.

  Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie Pan Piotr Matej bardzo dziękuje całemu zespołowi, który zaangażował się w uzyskanie certyfikatu akredytacyjnego, począwszy od ordynatorów, pielęgniarek oddziałowych, całego personelu lekarsko-pielęgniarskiego, diagnostów, rehabilitantów a skończywszy na osobach, które odpowiedzialne są za utrzymanie higieny szpitalnej.

Pełnomocnik Dyrektora

ds. Programu Akredytacji Szpitala

NACZELNA PIELĘGNIARKA

Mgr Teresa Borys