Jesteś tutaj

Konkurs na Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Reumatologicznego

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie

w porozumieniu

z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Chełmie

ogłasza konkurs na stanowiska :

 

     - Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Reumatologicznego

 

     Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o dostarczenie dokumentów zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Zdrowia  z dnia 06.02.2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą  (Dz.U. z 2012r.poz.182).

     Wymagane kwalifikacje określa  rozporządzenie  Ministra Zdrowia  z dnia 22.07.2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami  (Dz.U. nr 151 poz. 896).

     Oferty na konkurs wraz z dokumentami należy składać w terminie 10 dni od daty ukazania się ogłoszenia tj. do 15.12.2017r.   pod adresem :

     Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie ul. Sobieskiego 4 22-300 Krasnystaw

z adnotacją: Konkurs na stanowisko …” oraz podaniem adresu do korespondencji.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur do 30 dni  od daty upływu terminu do składania ofert. 

     O terminie i miejscu przeprowadzania konkursu kandydaci zostaną poinformowani pisemnie.