Jesteś tutaj

SPZOZ w Krasnymstawie zrealizował projekt „Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie”

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie zrealizował projekt pod nazwą:
„Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie”
Wartość projektu: 4 025 378,24 PLN
Kwota dofinansowania z EFRR: 3 349 152,99 PLN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa VIII: Infrastruktura Społeczna, Działanie 8.3 Ochrona Zdrowia.
Celem projektu jest stworzenie systemu do przetwarzania, gromadzenia i archiwizowania wszelkich danych związanych z realizacją statutowych zadań SPZOZ w Krasnymstawie. Wdrożony Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) objął swoim zakresem większość procesów zachodzących w Szpitalu po stronie medycznej oraz ekonomicznej. Przyczynił się do przyspieszenia obiegu informacji medycznej pomiędzy pracownikami personelu odpowiedzialnymi za kolejne etapy udzielania pomocy pacjentom. System niweluje czas jaki pracownicy poświęcają na ewidencję danych i co najważniejsze czas niezbędny na pozyskanie potrzebnych informacji. W chwili obecnej większość danych w zakresie dokumentacji medycznej przechowywana jest w formie elektronicznej. Dzięki integracji z systemem laboratoryjnym oraz radiologicznym wszystkie badania są dostępne na oddziałach i poradniach w formie elektronicznej, zaś moduł e-Rejestracja umożliwi Pacjentom rejestrowanie się drogą elektroniczną. System odpowiada za komunikację pomiędzy SPZOZ a jednostkami zewnętrznymi w szczególności zapewnia pełną sprawozdawczość świadczeń do NFZ i umożliwia automatyczną walidację ubezpieczeń Pacjentów w systemie EWUŚ. Dział Radiodiagnostyki i Ultrasonografii szpitala przeszedł „cyfrową rewolucję” porównywalną do przejścia z fotografi i analogowej na cyfrową. Oprócz wymienionych powyżej aspektów zintegrowany system przyczynił się do poprawy kondycji jednostki w aspektach organizacyjnym i ekonomicznym, np.: ucyfrowienie pracowni RTG eliminuje konieczność zakupu drogich odczynników chemicznych i klisz, w miejsce tradycyjnej kliszy, Pacjent otrzymuje płytę CD. Sam proces wdrożeniowy wymusił optymalizację wielu procesów zachodzących w jednostce co przełożyło się na efektywność pracy. W znaczący sposób zniwelowano dublowanie pracy przez różnych pracowników, dzięki czemu obecnie z efektów pracy jednej osoby korzysta wielu innych pracowników. Dzięki zasadzie jednokrotnego wprowadzenia danych zostały zatkane tzw. „czarne dziury” w obiegu informacji. Niemożliwie jest np.: wykonanie badań niezaewidencjonowanym Pacjentom czy też wydanie leków na Pacjentów niehospitalizowanych. Dzięki uszczelnieniu przepływu danych wzrosła tym samym liczba świadczeń oraz specjalistycznych badań medycznych wykonywanych w SPZOZ. W ramach projektu „Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie” SPZOZ w Krasnymstawie wykonał następujące zadania: Budowa sieci informatycznej we wszystkich obiektach SPZOZ. W ramach tego zadania została wybudowana kanalizacja teletechniczna wraz ze szkieletową siecią światłowodową, która łączy budynki kampusu SPZOZ. W budynkach wykonane zostało okablowanie strukturalne sieci informatycznej z dedykowaną instalacją elektryczną. W obiektach powstały punkty dystrybucyjne sieci informatycznej (w tym główna serwerownia) wyposażone w aktywne urządzania sieciowe oraz urządzenie brzegowe typu UTM. Wykonawcą była firma CETEKO Zakład Usługowo-Produkcyjny Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie zaś firmą koordynująca zadanie była SI Alma Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego. W tym etapie projektu dostarczony sprzęt informatyczny m.in. 3 serwery, macierz dyskowa, 150 stacji roboczych, 65 jednostek drukujących, 4 urządzenia UPS oraz biblioteka taśmowa został zainstalowany i skonfigurowany wg potrzeb SPZOZ. Wdrożone zostało także oprogramowanie m.in.: systemy serwerowe, bazodanowe, systemy operacyjne stacji roboczych, pakiety oprogramowania biurowo-pocztowego, oprogramowanie antywirusowe, szyfrujące, usług katalogowych, oprogramowanie stacji Zintegrowanego Systemu Informatycznego. Zadanie zostało wykonane przez fi rmę SI Alma Sp. z o.o.Wdrożenie szpitalnego systemu informatycznego HIS. SI Alma Sp. z o.o. wdrożyła system klasy HIS - „ESKULAP” autorstwa Politechniki Poznańskiej oraz system klasy ERP - „IMPULS 5” autorstwa Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych S.A. z siedzibą w Chorzowie. To zadanie obejmowało m.in. analizę przedwdrożeniową, szkolenie użytkowników, instalację oraz parametryzację HIS i ERP, konwersję danych z wygaszanych systemów SPZOZ, integrację z systemami eksploatowanymi w szpitalu, wdrożenie poszczególnych modułów oprogramowania ESKULAP i IMPULS: Ruch Chorych (Izba Przyjęć, Oddział, Statystyka Medyczna, Archiwum, Kolejka Oczekujących, POZ), Rejestracja poradni, Dokumentacja medyczna, Zlecenia medyczne, Rozliczenia z płatnikami, Gruper, Rachunek Kosztów Leczenia, Kalkulacja Koszów Procedur, Blok Operacyjny, Blok Porodowy, Bakteriologia, Bank Krwi, Apteka, Apteczka Oddziałowa, HL7, Żywienie, Harmonogramy Pracy, Administrator, Poradnia/Gabinet, Zakażenia Szpitalne, Poczta, e-Pacjent, Finanse-Księgowość, Kasa, Sprzedaż, Kadry, Płace, Magazyn, Środki Trwałe, Budżetowanie.Ucyfrowienie aparatów RTG i informatyzacja pracowni radiologii. Ostatnie zadanie wykonała firma Alteris S.A. z siedzibą w Katowicach. W ramach informatyzacji Działu Radiodiagnostyki i Ultrasonografii wraz z ucyfrowieniem aparatów RTG wykonawca dostarczył i zainstalował sprzęt do ucyfrowienia analogowych aparatów RTG SPZOZ (czytniki płyt obrazowych, konsole wielofunkcyjne, kamera laserowa, kasety z płytą obrazową). Zostały wdrożone systemy: Radiologiczny System Informacyjny (RIS), System Archiwizacji i Transmisji Obrazów (PACS), system dystrybucji obrazów medycznych oraz system teleradiologiczny autorstwa Alteris S.A. z siedzibą w Katowicach, które zostały zaimplementowane na dostarczonym sprzęcie informatycznym (serwery, stacje diagnostyczne). Ostatnim etapem tego zadnia były szkolenie pracowników działu z zakresu działania dedykowanego sprzętu i oprogramowania.
W imieniu SPZOZ wyrażam nadzieję, że efekty wdrożenia rozwiązań informatycznych spotkają się z dobrym przyjęciem przez Pacjentów i zauważalna będzie poprawa jakości oraz dostępności usług z zakresu ochrony zdrowia w powiecie krasnostawskim oraz regionach ościennych.
                                                                                                            Kierownik projektu: Mariusz Dygas
                                                                                          Dyrektor SPZOZ w Krasnymstawie: Piotr Matej