www.pois.gov.pl

    Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie

realizuje projekt pod nazwą "Adaptacja i dopasowanie pomieszczeń parteru budynku głównego dla SPZOZ w Krasnymstawie na potrzeby SOR -etap II"

w ramach działania 12.1 - Rozwój systemu ratownictwa medycznego priorytetu XII -Bezpieczeństwo zdrowia i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Zakres projektu obejmuje adaptację i doposażenie parteru budynku głównego dla SPZOZ w Krasnymstawie na potrzeby SOR- etap II

Całkowity koszt projektu wynosi 1 418 070,00 zł

Wysokość dofinansowania przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Infrastruktura I Środowisko wynosi 1 205 359,50 zł


Głównym celem projektu jest obniżenie śmiertelności i skutków wypadków

Cele szczegółowe związane z celem głównym to:

 • poprawa warunków technicznych na SOR

 • zwiększenie odsetka wyleczeń

 • skrócenie czasu oczekiwania pacjentów na udzielenie pomocy

 • poszerzenie zakresu usług świadczonych w zakładzie

 • zwiększenie wydajności pracy personelu medycznego

 • wzrost ilości świadczonych usług

Korzyści :

 • obniżenie śmiertelności na skutek nagłych wypadków

 • wzrost jakości i kompleksowość świadczonych usług

 • poprawa warunków higieniczno-sanitarnych pomieszczeń

 • poprawa infrastruktury technicznej zakładu

 • usprawnienie funkcjonowania SOR

 • wzrost komfortu pracy w jednostce

 • skrócenie czasu stawiania diagnozy

 • poprawa satysfakcji pacjentów