Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Krasnymstawie

 

realizuje projekt pod nazwą:

 

„Modernizacja Oddziałów w Budynku Głównym Szpitala w celu dostosowania do obowiązujących przepisów prawa SPZOZ Krasnystaw

W ramach działania 8.3 – Ochrona zdrowia - projekty realizowane przez szpitale -  dostosowanie szpitali do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ

Finansowanie projektu:

Całkowita wartość projektu                                                                                          5 481 647,23 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowane wynoszą                                                                2 848 532,06 PLN
w tym:

Dofinansowanie w formie płatności ze środków europejskich
w kwocie nieprzekraczającej                                                                                        2 421 252,20 PLN

Wkład własny beneficjenta  w wysokości nie mniejszej niż                                        427 279,86 PLN      

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

 

Najważniejszą korzyścią, jaką będzie można zaobserwować w wyniku realizacji projektu będzie wzrost jakości świadczonych usług, co jest istotne zarówno z punktu widzenia szpitala, jak i pacjenta. Wdrożenie projektu przyczyni się do poprawy infrastruktury technicznej Zakładu. Dzięki dostosowaniu pomieszczeń do rozporządzenia Ministra Zdrowia jednostka będzie mogła oferować usługi medyczne na wyższym poziomie. Ponadto, nastąpi poprawa warunków higieniczno – sanitarnych oddziałów, na których przebywają pacjenci. Z punktu widzenia pracowników najważniejszy będzie wzrost komfortu pracy w jednostce. Personel będzie pracował w atrakcyjniejszym miejscu niż przed realizacją niniejszego projektu. Wdrożenie projektu poza osiągnięciem natychmiastowych efektów takich jak, poprawa warunków higieniczno - sanitarnych Zakładu przyniesie szereg korzyści mających wpływ na rozwój społeczno-ekonomiczny regionu. Projekt przyczyni się, bowiem do zniwelowania różnic w zakresie dostępu do infrastruktury społecznej – służby zdrowia osobom niepełnosprawnym.